Göreme Belediyesi

TURİSTİK OTEL KİRAYA VERİLECEKTİR

Göreme Belediye Başkanlığından:

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir.

Niteliği ve miktarı

1 adet Turistik Otel ve 7 adet apart

Aylık muhammen Kira bedeli

  75.000,00 TL

Geçici teminat Miktarı

324.000,00 TL

Kira süresi

12 Yıl

İhalenin  yapılacağı  yer

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

İhale tarihi

15.11.2018 Perşembe  Günü

İhale saati

14:00

İhale usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif açık arttırma

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Nüfus kayıt örneği,

3 - İkametgah belgesi,

4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

5 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

8- Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu  olmadığına dair belge

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),

3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

9 - Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, 100,00 TL  bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 15.11.2018 tarihi saat 14:00’e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede kira şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.